กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายสิ้นเดือน ส.ค.ร้อยละ 87.78

กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายสิ้นเดือนสิงหาคม 60 กว่า 2.399 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 87.78 คาดสิ้นปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในช่วง 11 เดือน (ต.ค.59-ส.ค.60) ว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ 2,399,152 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.78 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.86 โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 2,078,689 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.17 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่าย 318,993 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.72 ซึ่งสามารถก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 399,898 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.14

สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 88,191 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่ม 190,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.42 แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ เบิกจ่าย 77,888 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่ม 104,136 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.79 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 10,303 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่ม 85,864 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งสามารถก่อหนี้ได้แล้ว 44,949 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่าย 191,952 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 276,603 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.40 ซึ่งก่อหนี้ได้แล้ว 242,168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.55

“กรมบัญชีกลางจะเร่งการเบิกจ่ายของส่วนราชการช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย” นางสาวอรนุช กล่าว.-สำนักข่าวไทย